Dernek Nasıl Kurulur?

Dernekler, belirli bir amaç doğrultusunda gönüllü bir şekilde bir araya gelen kişilerin oluşturduğu sivil toplum örgütleridir. Türkiye’de dernek nasıl kurulur? Prosedürleri biliyorsanız oldukça kolaydır ve birkaç basit adımı takip ederek herhangi bir amaç doğrultusunda dernek kurulabilir.

Dernek Kurmak İçin Kaç Kişi Gerekli?

Öncelikle, dernek kurulacak konu ve amaç belirlenir. Ardından derneğin adı ve statüsü belirlenir. Daha sonra, en az 7 kişi bir araya gelerek kurucu üyeler olarak belirlenir ve bir araya gelerek tüzük ve kuruluş evrakları hazırlanır.

Dernek Kurmak İçin Nereye Başvurulur?

Dernek Kurmak için İlinizde bulunan il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya uzak ilçelerde kaymakamlığa gerekli evraklar ile başvurarak dernek kurabilirsiniz.

Dernek Nasıl Kurulur? Dernek Kuruluş Evrakları Nelerdir?

Dernek nasıl kurulur? Prosedürleri biliyorsanız oldukça kolaydır ve birkaç basit adımı takip ederek herhangi bir amaç doğrultusunda dernek kurulabilir.
Dernek Nasıl kurulur

Kurucu üyeler, derneğin tüzüğünü hazırlarlar. Tüzük, derneğin adı, amaçları, faaliyetleri, üyelik ve yönetim ile ilgili hükümleri içeren bir belgedir. Tüzük hazırlanırken, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esasları göz önünde bulundurmak gerekir.

Tüzük hazırlandıktan sonra, dernek kurucuları bir kuruluş bildirimi oluştururlar. Bu belge derneğin kuruluşunu resmi olarak ilan eder ve derneğin kuruluş işlemlerini tamamlar. Kuruluş bildirisi, dernek tüzüğü, derneğin merkez adresi ve yönetim kurulu üyelerinin kimlik bilgileri gibi gerekli belgelerle birlikte il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne sunulur.

Dernek Nasıl Kurulur? Valilik Onayı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, dernek tüzüğüne uygunluk açısından incelemesini tamamladıktan sonra, valilik onayı üst yazı talebiyle derneğin kuruluşunu resmen onaylar. Derneğin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, kurucu üyeler derneğin ilk yönetim kurulu üyelerini seçerler.

Sonuç olarak, Türkiye’de dernek nasıl kurulur sorusunun cevabı oldukça kolaydır ve birkaç basit adımı takip ederek veya profesyonel bir dernek danışmanıyla herhangi bir amaç doğrultusunda dernek kurulabilir. Ancak, dernek tüzüğünün hazırlanması sırasında Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esasları göz önünde bulundurmak ve il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne gerekli belgeleri eksiksiz sunmak gereklidir. Ayrıca, derneğin resmi olarak kurulması için il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünün onayının alınması zorunludur.

Dernek Kuruluşundan Sonra Yapılması Gerekenler

“Dernek defterlerinin alınması zorunludur ve noter ya da il sivil toplum müdürlüğünde tasdik ettirilmelidir. Üye Kayıt Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Karar Defteri ve Evrak Kayıt Defteri gibi defterlerin nasıl tutulacağı, dernekler yönetmeliğinde açıklanmıştır.

Dernek geçici başkanı tarafından DERBİS şifresinin alınması için karar defterinde alınmış bir karar örneği ve dilekçe ile DERBİS şifresi talep edilir. Bu şifre, birçok bildirim işleminin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.

Dernek yöneticileri, karar defterinde bir karar alarak dernek adı ve kütük numarasının yer aldığı yuvarlak ve mavi renkli mühür ile dernek kaşesinin basılmasını sağlar.

Vergi dairesinden bir vergi kimlik numarası almanız gerekmektedir.

Dernek kurucu üyeleri arasında, derneğin ilk genel kuruluna kadar görevlerin dağılımı yapılır. Başkan, başkan yardımcısı, sayman ve sekreter gibi görevler belirlenir.

İlk genel kurul, 6 ay içinde en az 16 kişi ile yapılmalı ve yönetim organları oluşturulmalıdır. Genel kurul yapılana kadar üye kabulü gerçekleştirilmeli ve en az 16 üye bulunmalıdır.

İlk yıl içinde iç denetim raporu oluşturulması zorunludur. Bu rapor, denetim kurulu tarafından hazırlanabileceği gibi, bağımsız bir firma tarafından da denetim hizmeti alınabilir.

Bir önceki yılın beyannamesi, 1 Ocak ile 31 Nisan arasında DERBİS üzerinden gönderilmeli veya dernek birimine teslim edilmelidir. Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda ceza uygulanır.

Yukarıda bahsedilen işlemler, dernek kurulduktan sonra yapılması zorunlu olan süreçtir. Ayrıca, dernek faaliyetlerini yürütmek için avantaj sağlayabilecek isteğe bağlı işlemler de bulunmaktadır. Bunlar arasında dernek adının tescili, dernek web sitesi kurulumu, sosyal medya hesaplarının oluşturulması, tanıtım faaliyetleri, yardım toplama izni alma, proje oluşturma ve hibe başvurusu yapma gibi işlemler yer alır.

Dernek kurulum sürecinde tüm bu işlemleri en kısa sürede tamamlayabiliriz. Anlaşmalı olduğumuz matbaamız aracılığıyla dernek makbuzları, dernek defterleri, dernek kaşesi vb. ürünler basılabilir ve size teslim edilebilir.

Not: Alındı belgesi, ayni yardım teslim belgesi, gelir-gider makbuzu vb. evraklar, yönetmelikte belirtilen usullere göre basılır. Bu evrakların basımı için karar örneği ve dernek kaşesi kullanılır ve ayrıca matbaa tarafından 15 gün içinde basım bildirimi yapılması zorunludur.”

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır?

Dernek Tüzüğü

Derneğinizin ana amacını hangi alanda faaliyet sürdüreceğini ve bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için hangi işleyiş, yönetim, yönetişim metodlarını, denetimini. Anlatan derneğinizin kurallarını bir bütün olarak anlatan kanunlar çerçevesi içerisinde sınırsız olan yazılı bir akitnameye dernek tüzüğü denir.

Tıpkı bir ülkenin anayasası gibidir. Ancak Anglosakson demokrasi modeli gibi sadece ana hatlarla sınırlı kalmaz. İç yönetmelik gibi detaylı uyulması gereken genel kurallar ile özel kuralları ’da anlatır. Başka bir deyişle ana sözleşme gibidir.  

Dernek Tüzüğü Hazırlamak

Dernek için tüzük yazma konusu bir hukuk ya da bir müşavirlik işinden ziyade uzmanlık gerektiren ayrı bir konudur. Ülkemizde Bu konuda kamu tarafından yayımlanan örnek tüzükler oldukça gelişmiştir.

Yine de tüzüğünüzü yazarken temsil giderlerinin detayını bildirmeniz, demeç yetkisini kurallara bağlamanız, sonunda var olmayan hükümler için ilgili kanun hükümlerine genel atıfta bulunmanız. Ciddi derneklerimiz için konunun derinliğine indiğinizde ayrı bir önem arz edecektir.

Örnek dernek Tüzüğü Şubeli

Örnek dernek Tüzüğü Şubesiz 

Tutulması Zorunlu Dernek Defterleri

Dernek defterleri 4 defterden oluşmaktadır.  (KARAR DEFTERİ, ÜYE KAYIT DEFTERİ, EVRAK KAYIT DEFTERİ VE İŞLETME  DEFTERİ) Ayrıca isteğe bağlı olarak demirbaş eşya ve alındı belgesi kayıt defterleri bulunmaktadır. Defterlerinizi  derneğinizin bağlı bulunduğu ilin il dernekler müdürlüklerince ücretsiz olarak tasdik ettirebilir ya da noterlerde ücretli olarak tasdik ettirebilirsiniz. Kuruluş aşamasında derneğinizin tüm defterlerini tasdik ettirmelisiniz. Defterlerinizden biri bittiğinde örneğin üye kayıt defteri veya karar defteri karar defterinize karar almak ve biten defterinizi ibraz etmek koşulu ile il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne ücretsiz ya da benzer koşullarla  notere ortalama defter başına 310.00 TL (İKİ YÜZ ON TÜRK LİRASI) gibi bir ücret karşılığında yaptırabilirsiniz.  Defterlerinizi dernekler yönetmeliğine uygun şekli ile klasik defter şeklinde, sürekli form ya da a4 şeklinde onaylattırabilirsiniz.

KARAR DEFTERİ:

İlk kuruluşlarınızda Geçici görev dağılımı, makbuzların basımı ve kaşe yaptırılması, imza sirkülerinin çıkarılması, üyelik kabulü, vergi numarasının alınması, banka hesabının açılması, kasada para bulundurulması, ya da borçlanılması vb. olarak derneğin işlevine ve işleyişine uygun kararlar ile birlikte ilk genel kurul çağrısı kararı alınır ve böylece geçici yönetim kurulu (kurucular kurulunun) ilk alması gereken prosedür kararlar tamamlanmış olur. (ANCAK HER KARAR YÖNETİM KURULUNA AİT DEĞİLDİR. ÜYE AİDATLARININ BELİRLENMESİ, ŞUBE AÇILMASI ya da FEDERASYONA ÜYE OLUNMASI GİBİ EĞER GENEL KURULCA BU KONUDA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMEMİŞSE,DERNEK TÜZÜĞÜ VE KANUNU GEREĞİ BU TİP KONULAR YÖNETİM KURULU YETKİSİNDE DEĞİLDİR DOLAYISI İLE  YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNE ALELADE YAZILAMAZ)

KARAR DEFTERİ YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

Derneğin her faaliyetinden önce  yönetim kurulu icraatlarını karar defterine yazarak imza altına alır. Toplantıya katılmayan üyelerin ismi açılmazken karara muhalefet eden üyenin şerhi konulur. Kararlar içinde bulunduğu yıl ve sayı ile her yıl baştan başlar.  Örneğin;(02.01.2023 tarih ve 2023/1) sayılı karar şeklinde. Başlar ancak karar defteri bitti ise yeniden tasdik ettirilen deftere kaldığı yerden devam edilir. Örneğin (01.05.2023 tarih 2023/79 sayılı karar iken yeni defterin sayfa no:su 1’den başlayacaktır.)

Karar defterinde daksil, karalama ya da tahribat yapılamaz. Bilgisayar veya daktilo ortamında yazılan kağıtlar, klasik deftere yapıştırılıyor ise o karar sayfası noter onayına tabidir.

 ÜYE KAYIT DEFTERİ:

Her üye yazılı olarak başvuru yapar, bunun için üye kayıt formu ya da benzeri dilekçe kağıt ortamında ıslak imzalı olarak gereklidir. Bu form ya da dilekçe (evrak kayıt defterinin gelen kısmına) işlenir.  Ve Üyeye yazılı olarak bildirilir. Bu kabul bildirimide (evrak kayıt defterinin giden kısmına) işlenir.

Üye kayıt defterinin üst kısımlarının doldurulması zorunludur. ( Adı Soyadı, TC. No., Anne Adı, Baba Adı, E-mail, Adres. Gibi.) Alt kısımdaki üye aidat tahsilatı yayımlanan genelge gereği isteğe bağlı hale getirilerek zorunluluğu kaldırılmıştır. Üye sayı numaraları derneğin kuruluşundan bu yana ardışık olarak devam edebilir.  Ancak defterin yenilenmesi durumunda sayfa no.su 1’den başlar.  Bu durum üye numaralandırmasını etkilemez. Üye Kayıt Defterinde daksil, karalama ya da tahribat yapılamaz. Bilgisayar veya daktilo ortamında yazılan kağıtlar, klasik deftere yapıştırılıyor ise o üye kayıt sayfası noter onayına tabidir.

 EVRAK KAYIT DEFTERİ:

Gelen evrakların asılları, giden evrakların fotokopileri bu deftere kaydedilir. (Dijital ortamda gönderilen belgelerin kaydedilmesinde yarar vardır. Evrak kayıtları tıpkı karar kayıtları gibi içinde bulunulan yıl ve sayı üzerine yazılır. Her yıl evrak kayıt sırası 1’den başlar. Örneğin;  02.01.2023 tarih 2023/1 sayılı evrak gibi).  Defter biterse evrak sayısı kaldığı yerden devam ederek  sayfa numaraları 1’den başlar. (Örneğin 01.05.2023 tarih 2023/79 sayılı giden evrak no. İken ikinci defterin sayfa no:su 1’olacaktır.)

Evrak Kayıt Defterinde daksil, karalama ya da tahribat yapılamaz. Bilgisayar veya daktilo ortamında yazılan kağıtlar, klasik deftere yapıştırılıyor ise o evrak kayıt sayfası noter onayına tabidir.

Her yıl sonu evrak kayıt sayfaları gelen ve giden olmak üzere ayrı olarak kapatılarak yeni yıla uygun olarak açılır.

 İŞLETME DEFTERİ:

Kesilen alındı belgeleri, bankaya gelen nakitler, borçlar vb. gelirler gelir kısmına.

Harcamaları gösteren fiş, fatura, gider makbuzu, gider pusulası, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu vb. belgeler gider kısmına dayanarak işlenir.

(GİDER MAKBUZU – GİDER PUSULASI – FİŞ – FATURA, SERBEST MESLEK MAKBUZU GİBİ HARCAMA BELGELERİNİN KULLANIM NOKTALARI. BİLGİ VE ÖNEM ARZ EDER. EN ÇOK SIKINTI YAŞANAN KESİMLERDİR. HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE KULLANILACAK BELGE VE İŞLEMLER, BUNLARIN İZLENECEĞİ HESAP KODLARI –  KALEMLERİ DERNEKLER, VERGİ USUL VB. KANUNLARCA FARKLILIK YARATIR. VE CİDDİ BİR DURUMDUR.) V.U.K. Uyarınca ödemeler tahakkuk esasına göre dayandırılır. Ancak yapıları itibari ile kasanın borca işlemesi mantığına göre işletme defteri tutulması derneklerde daha  uygundur. (Yani ödeme esasına göre) V.U.K.’nun 93. Maddesi uyarınca banka hesabı kullanılması zorunludur. Bilhassa Kaynağında kesintiye tabi vergi ödemeleri banka hesabı kanalı ile yapılmalıdır.

Her yıl harcamalar 1’den başlar ve içinde bulunduğu yıla göre yazılır. Örneğin; 02.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı gider veya gelir gibi defter bitiminde diğer defter yenilemeleri ile aynı usule tabidir. Daksil karalama tahribat yapılamaz. V.U.K. uyarınca işletme defterleri 10 gün içerisinde Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre işlenir. Her yıl sonu işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonu hesapları kapatılır. Ek-16 işletme hesabı tablosu çıkartılarak işletme defteri kapatılır. Ancak noter ya dernekler müdürlüğünce yani yıl açılış tasdiki yapılmaz. ;  (TİCARİ  İŞLETMELER GİBİ HER YIL AÇILIŞ TASDİĞİ YAPILMAZ VE BİTENE KADAR KULLANILIR.)

Bilanço esasına göre tutulan dernek defterlerinde ise kesin mizan çıkartılır.  Defter-i Kebir ve Envanter Defterleri kapatılır. Ancak noter ya da dernekler müdürlüklerince açılış tasdikine tabi değildir.

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin sadece yevmiye defterleri yıl sonunda il dernekler müdürlüklerince ücretsiz  veya noterlerce ücretli olarak tasdik ettirilmesi zorunludur.

Dernekler banka hesabı kullanırlar. Kesin yasal bir hüküm olmamasına rağmen sivil toplum etiği, şeffaflık ve profesyonellik gereği bu olmalıdır. Kamu idaresi de tabi olarak denetimlerinde ve derneklerin işleyişinde bunu görmek ister. Bu işletme esasında bankalar hesabının ayrı işlenerek deftere yazılmaması ya da kesin toplam (kümülatif) olarak yazılması sorusunu doğurur. Tartışmalı bir konu olmasına rağmen banka kayıtlarının  işletme defterine yazılması şeffaflık açısından uygundur.

Derneğinizin tüm bu defterleri diğer belgeleri gibi resmi belgelerdir. Bu defterlerin kaybolması halinde tespit edildiği andan itibaren 15 gün içerisinde zayi belgesinin verilmesi talebi ile ilgili makamlara başvurarak zayi belgesi davası açılmalı ve yenisi talep edilmelidir.

DERBİS Şifresi Nasıl Alınır. DERBİS Şifresi Nasıl Değiştirilir?

DERBİS şifresi dernek kuruluş evraklarının teslim edilmesi akabinde defterlerinizi tasdik edilirken verilen evraktır. Bu şifre mevcut bir dernekte başkan değişikliği oluyor ise karar defterine DERBİS şifresi alınması kararı ve dilekçe ile il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünden yeni başkana verilir. mevcut DERBİS şifresini değiştirmek için sistemden şifremi unuttum diyerek mevcut dernek başkanının cep telefonu ve TC kimlik numarasını girerek yenileyebilirsiniz.

DERBİS şifresi ile derneğinizin beyannamesini, dernek genel kurulunuzu, dernek faaliyet belgenizi, yurt dışı yardımı alma veya gönderme bildirimi, organ değişikliği ile üye kaydı gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

DERNEK MAKBUZU NEDİR ? DERNEK MAKBUZLARININ BASIMI VE KULLANIM ALANLARI

Dernek Makbuzu; 2004 yılına kadar 2908 sayılı dernekler kanun gereği, dernek gelirleri alındı belgelerini, mal müdürlüklerinden zimmetle teslim alıp kullanmaktaydı.

2005 yılından itibaren 5253 sayılı dernekler kanunu dernek gelirleri alındı belgesi, gider makbuzu, ayni bağış alındı belgeleri ile ayni yardım teslim belgelerinin  matbaada bastırılması hükmünü öne sürmüştür.  3389 sayılı resmi belgelerin basım ve dağıtımına uygun yasaya tabi olmamakla beraber, biz basım evlerine benzer bir sorumluluk yüklemiştir.

Buna göre matbaamızda basılan resmi dernek makbuzlarının kamu idaresine bildirimi ve tüm yasal sorumluluğu matbaamıza aittir. Derneğiniz matbaamızda basılan resmi belgelerini teslim aldığı gibi kullanabilmektedir.

Değerli dernek yöneticisi yapmanız gereken tek şey firmamızla iletişime geçerek makbuz basımının kararı ile ilgili almak ve dernek bilgilerinizi vererek siparişinizi vermektir.

Derneklere Özel…  Firmamız, Türkiye’de en fazla dernek makbuzu basan ve bu konuda tecrübe sahibi olan matbaadır.

Ayrıca makbuzların yanlış kullanımı, kaybı, nerelerde hangi amaçlarla nasıl kullanılacağı hakkında her zaman bilgi alabilirsiniz. Danışmanlık firmaları içinde bünyesine ait olan tek matbaa HÜR EFE’de bulunmakta ve kendi resmi künyesi ile makbuzlarınız yasal sorumluluğu matbaamızca üstlenilmektedir.

Örnek dernek gelirleri alındı belgesi

BAĞIŞ, ÜYE AİDATLARINDA ve ÜYELİK GİRİŞ ÖDENTİLERİNDE KULLANILIR.

‘KURS – ÜCRET – FİLANCA GELİRLER’ AMACIYLA KULLANILAMAZ.

DERNEĞİN BANKA HESABINA YATAN İŞLEMLERDE AYRICA ALINDI BELGESİ KESİLMEZ.

Örnek Gider Makbuzu

TÜZÜKTEKİ AMAÇLARINIZA UYGUN OLARAK TİCARİ OLMAYAN HARCAMALARINIZDA KULLANILIR.

ÖRNEĞİN BURS – EĞİTİM – YARDIM – DİĞER DERNEK YA DA KURULUŞLARA YARDIMDA KULLANILIR. KİRA VEYA 2 EL EŞYASI İLE İŞÇİLİK HİZMET GİDERKLERİNDE KULLANILMAZ BU GİBİ DURUMLARDA MALİYE ANLAŞMASI HÜKÜMLERNİCE BASTIĞIMIZ GİDER PUSULASI KULLANILIR.

Örnek Ayni Bağış Alındı Belgesi

DERNEĞİN AYNİ YANİ AYNILIĞI İFADE EDEN ALIMLARINDA MAL BAĞIŞLARINDA KULLANILIR (MASA SANDALYE, BİLGİSAYAR, ERZAK, İNŞAAT MALZEMESİ, GİYSİ GİBİ)

Örnek Ayni Yardım Teslim Belgesi

DERNEĞİN AYNİ YANİ AYNILIĞI İFADE EDEN TESLİMLERİNDE MAL YARDIMLARINDA KULLANILIR (MASA SANDALYE, BİLGİSAYAR, ERZAK, İNŞAAT MALZEMESİ, GİYSİ GİBİ)

Örnek Çoklu Ayni Yardım Teslim Belgesi

DERNEĞİN AYNİ YANİ AYNILIĞI İFADE EDEN ÇOKLU TESLİMLERİNDE BİRDEN ÇOK KİŞİYE AYNI YERDE AYNI ANDA YAPILAN  MAL YARDIMLARINDA KULLANILIR. (OKULDAKİ ÇOCUKLARA KİTAP DAĞITIMI GİBİ )

Dernek Genel Kurul Toplantısı İlk Genel Kurul

Dernek kuruluşundan sonra yapılması gereken en önemli işlemdir, yapılmadığı takdirde derneğin kapanması ve savcılığa sevk gibi yasal sorunlar oluşturmaktadır. Derneğinizi kurduktan ilk 6 ay içerisinde muhakkak ilk olağan genel kurulunuzu yapmanız gerekmektedir.

Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. En fazla 3yılda bir yapılması zorunludur. Tüzük değişikliği, yönetim kurulu seçimi ve derneğin izleyeceği yol planı genel kurulda belirlenir.

Dernek ilk olağan genel kurulunu tamamladıktan sonra dernek beyannamesi, dernek lokal açılışı, iktisadi işletme kurulması, dernek muhasebesi gibi diğer yönetimsel süreçler ile ilgilenebilirsiniz.

Dernek Kurma Masrafı 2023

Dernek Kurma Masrafı hakkındaki yazımızla sizleri dernek kuruluşu ve yönetimi konularında bilgilendirmeye çalışacağız. Günümüzde insanlar arasındaki bağı sağlayan en önemli unsurlardan biri de çeşitli kuruluşlardır. Bu kuruluşların temel prensibi belli bir ortak noktası olan insanları bir araya getirmesidir.

En basitinden baktığınızda bu kuruluşlar belli bir olaya karşı toplumların hemen tepki vermesini sağlar. Bu gün Türkiye’de birçok dernek bulunmakta ve bu derneklerde ortak paydaş olan birçok insanı bir araya getirme gibi güzel bir faaliyet yapmaktadır. Dernek kuruluşu aşamasında ücretsiz kurulur ve herhangi bir masrafı yoktur. Tabi ki dernek kuruluşu ve faaliyetleri için belli bir ekonomik yükümlülüğü de bulunmaktadır.

           Dernek kurma masrafı yıllık ortalama bir yerde on beş bin liranın altında değildir. Bu masraf elektrik, su, doğal gaz, kira ve temizlik masrafı gibi birçok gider gitmektedir. Derneklerde bu tür giderlerin parasını çıkarmak için üyelerinden çok büyük olmasa da belli bir miktarda destek alırlar. Bu şekilde dernekler kuruluş ve faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilirler.

Dernek İsmi Nasıl Belirlenir?

Dernek ismi belirlemek, derneğin amacını, faaliyetlerini ve değerlerini yansıtan uygun bir isim seçme sürecidir. Derneğinizin ismi başka bir dernek ismi ile aynı olamaz bu sebeple dernek isminizi buradan sorgulayınız.

İşte dernek ismi belirlemek için bazı adımlar:

  1. Derneğin Amaçlarını ve Faaliyetlerini Belirleme: İlk adım, derneğin hedeflerini, misyonunu ve faaliyetlerini netleştirmektir. Derneğin hangi alanda çalışacağını, toplumda ne tür bir etki yaratmayı hedeflediğini ve hangi değerlere önem verdiğini belirlemek önemlidir.
  2. Kısa ve Öz Olma: Dernek ismi, mümkün olduğunca kısa, anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır. Uzun ve karmaşık isimler, iletişimi zorlaştırabilir ve hedef kitle tarafından hatırlanması güçleşebilir.
  3. Derneğin Değerlerini Yansıtma: Dernek ismi, kuruluşun değerlerini yansıtmalı ve toplumda yaratmak istediği etkiyi yansıtmalıdır. İsim, derneğin amacını ve misyonunu açıkça ifade etmeli ve hedef kitle üzerinde olumlu bir izlenim bırakmalıdır.
  4. İsim Arama ve Araştırma: İsim belirleme sürecinde, farklı isimler üzerinde araştırma yapmak önemlidir. İlgili sektördeki diğer derneklerin isimlerini inceleyebilir, potansiyel isimleri listeleyebilir ve bunları değerlendirebilirsiniz.
  5. Hukuki ve Marka İncelemesi: Dernek ismi belirlerken, seçtiğiniz ismin hukuki olarak kullanılabilir olduğundan emin olmalısınız. İsim, tescilli bir marka veya başka bir dernek tarafından kullanılmıyor olmalıdır. Bu nedenle, isim belirleme sürecinden önce hukuki bir araştırma yapmanız önemlidir.
  6. Topluluk Görüşlerini Alma: Dernek ismi belirlerken, dernek üyeleri, kurucular ve potansiyel hedef kitle ile görüş alışverişinde bulunmak faydalı olabilir. İsim önerileri için geri bildirim toplamak ve ortak bir karar vermek, topluluk desteği ve katılımını artırabilir.
  7. Domain ve Sosyal Medya Uyumluluğu: İsim belirlerken, derneğin web sitesi ve sosyal medya hesaplarının uyumlu bir şekilde kullanılabilmesi için domain (alan adı) ve sosyal medya kullanıcı adı uygunluğunu da göz önünde bulundurmalısınız.

Dernek ismi belirlerken yukarıdaki adımları izleyerek, derneğinizi en iyi şekilde temsil eden, toplumda etkili ve tanınabilir bir isim seçebilirsiniz.

Çocuk Derneği Nasıl Kurulur?


Çocuk derneği kurma sürecinde, standart bir dernek kuruluşundan farklılık yoktur. Ancak, çocuk derneği için bazı yaş kısıtlamaları mevcuttur. Aşağıda yer alan maddeler, 5253 sayılı mevzuata dayanarak belirlenmiştir:

  • 15 yaşını tamamlamış ve ayırt etme yeteneğine sahip küçükler, toplumsal, ahlaki, bedensel, ruhsal ve zihinsel yeteneklerini korumak ve geliştirmek, spor, eğitim ve öğretim haklarını desteklemek, sosyal ve kültürel varlıklarını sürdürmek, aile yapılarını ve özel yaşantılarını korumak amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izniyle çocuk dernekleri kurabilirler. Ayrıca, mevcut çocuk derneklerine üye olabilirler.
  • 12 yaşını tamamlamış küçükler, çocuk derneklerine üye olabilirler, ancak kurucu görevini üstlenemezler.
  • 18 yaşından büyük bireyler çocuk derneklerine üye olamazlar ve kurucu rolünü üstlenemezler.

Yukarıdaki ifadeler, çocuk derneklerinin kuruluşu ve üyelikle ilgili yaş sınırlamalarını açıklamaktadır.

Camii Derneği Nasıl Kurulur?

Cami derneği kurma süreci için yukarıda belirtilen prosedürler aynen uygulanır. Bununla birlikte, cami derneği kurarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da vardır.

Derneklerin doğal olarak sona ermesi gibi durumlar söz konusudur. Bu durum, dernek tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Cami derneklerinde ise, eğer dernek cami inşası için kurulmuşsa ve bu durum tüzükte belirtilmişse, cami yapımının tamamlanmasıyla birlikte derneğin kendiliğinden sona erdiği kabul edilir. Yardım ve hayır amacıyla kurulan derneklerde, amaç gerçekleştiği sürece veya belirli bir süreye bağlı olarak dernek kuruluşunun sona erip etmediğine dikkat etmek önemlidir.

Bu tür yardım amaçlı dernekler kurmak için, aynı amaca sahip tüzük örneklerini incelemek faydalı olabilir. Ayrıca, bu tür derneklerin bulunduğu danışmanlık firmalarıyla çalışmak veya portföylerinde benzer derneklerin bulunduğunu kanıtlayabilen danışmanlık şirketleriyle iletişime geçmek uygun olabilir.

Yukarıdaki ifadeler, cami derneklerinin kuruluşunda dikkate alınması gereken özel hususlara değinmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Köy Derneği Nasıl Kurulur?

Meslek dernekleriyle birlikte, sosyal yardımlaşma derneklerinin sayısında son yıllarda artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür dernekler önceleri bir hareket olarak başlasa da zamanla büyüyerek dernek statüsüne geçme ihtiyacı hissetmektedir.

Dernek kurma ve tüzel kişilik kazanma, sivil toplum kuruluşu gönüllülerine amaçlarını gerçekleştirme konusunda birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar arasında proje oluşturma, yardım toplama, hibe alma, bağış kabul etme ve kamuyla iş birliği içinde faaliyetler yürütme gibi ayrıcalıklar yer almaktadır. Köy dernekleriyle birlikte birçok dernek, web sitesi ve sosyal medya hesabı açarak dernek faaliyetlerini üyelerine ve destekçilerine duyurarak, amacı için bir destekçi kitlesi oluşturabilme imkanına sahiptir.

Sosyal yardımlaşma derneği kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu, dernek tüzüğünde yer alacak faaliyetlerin genişletilmesidir. Bu şekilde çalışma alanınızı genişletebilir ve amacınıza ulaşmak için çeşitli faaliyetleri gerçekleştirme yetkisine sahip olabilirsiniz.

Yukarıdaki ifadeler, sosyal yardımlaşma derneklerinin kuruluşu ve avantajlarına dair bilgileri benzersiz kelimelerle aktarmaktadır.

Spor Kulübü Derneği Nasıl Kurulur?

26 Nisan 2022 çıkan yeni spor yasasından sonra spor kulübü derneği kurulması yasaklanmıştır.

Bunun yerine gençlik spor bakanlığına bağlı spor kulübü veya spor anonim şirketi kurulmasına izin verilmektedir.

Yeni Spor yasasına göre spor kulübü nasıl kurulur?

1EK -1 KURULUŞ BİLDİRİMİ

2-KULÜP TÜZÜĞÜ

3-KULÜP MERKEZİNE AİT KİRA KONTRATI

4-YABANCI UYRUKLU ÜYE VAR İSE OTURMA İZİN BELGELERİ

5- KURUCU KİŞİLERİN ADLİ SİCİL KAYDI ÖRNEKLERİ

6- KURUCU KİŞİLERİN SPOR CEZA KAYDI ÖRNEKLERİ

7- KULÜP LOGOSU

Mevcut Spor Kulübü Derneği Spor Kulübüne Çevrilmesi

Hali hazırda olan spor kulübü derneklerinizi 26 ekim 2023 tarihine kadar spor kulübü geçiş işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Bu işlemler için firmamızdan ücretsiz destek alabilirsiniz.

Profesyonel Rehberlik ile Kolay ve Hızlı Dernek Kurma Hizmetleri

Dernek nasıl kurulur? kaç kişi ile kurulması gerekir? dernek kurmak için gerekli belgeler nelerdir Dernek kuruluşundan sonra yapılması gerekenlerin neler olduğunu anlatan bir yazı hazırladık.

Dernekler, toplumda çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren önemli kuruluşlardır. Dernek kurma süreci bazı kişiler için karmaşık ve zorlu görünebilir, ancak doğru adımları takip ederek kolayca başarılı bir dernek kurabilirsiniz.

İlk adım, derneğinizin amacını belirlemektir. Hangi konuda faaliyet göstermek istediğinizi net bir şekilde tanımlamak önemlidir. Ardından, bir dernek ismi seçmeniz gerekmektedir. İsim, derneğin amacını yansıtmalı ve kolayca akılda kalıcı olmalıdır.

Derneğinizi resmi hale getirmek için yerel dernek düzenlemelerine uymanız gerekmektedir. Dernek tüzüğü hazırlamanız ve gerekli belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Bu süreçte bir avukattan veya bir dernek danışmanından destek almanız faydalı olabilir.

Finansal planlama, dernek kurma sürecinin önemli bir parçasıdır. Derneğinizin bütçesini belirlemeli ve finansman kaynaklarını araştırmalısınız. Bağışlar, üyelik ücretleri veya projeler için hibe başvuruları gibi farklı gelir kaynakları düşünebilirsiniz.

Derneğinizi tanıtmak ve üye kazanmak için etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmeniz gerekmektedir. Sosyal medya, web sitesi, broşürler, etkinlikler gibi araçları kullanarak hedef kitlenizi bilgilendirebilir ve etkileyebilirsiniz.

Dernek yönetimi ve etkinlik planlaması, derneğinizin başarılı olması için önemlidir. Bir yönetim kurulu oluşturmalı, görevleri belirlemeli ve düzenli toplantılar yapmalısınız. Ayrıca, etkinlikler düzenleyerek amaçlarınıza ulaşmanızı sağlayabilirsiniz.

Son olarak, derneğinizin sürdürülebilirliğini sağlamak için sürekli olarak çalışmalısınız. Üye ilişkilerini güçlendirmeli, projeleri değerlendirmeli ve derneğinizi geliştirmek için sürekli olarak yeni fırsatlar aramalısınız.

Dernek kurma süreci disiplin ve planlama gerektiren bir süreç olsa da, doğru adımları takip ederek başarılı bir dernek kurabilirsiniz. Amacınıza odaklanın, kaynakları iyi kullanın ve sürekli olarak derneğinizi geliştirmek için çaba sarf edin. Böylece, topluma değerli hizmetler sunacak bir dernek oluşturabilirsiniz.

Unutmayın, dernek kurma sürecinde profesyonel destek almak her zaman önemlidir. Yerel dernek düzenlemelerine ve yasal gerekliliklere uyduğunuzdan emin olmak için bir avukattan veya bir dernek danışmanından yardım almanızı öneririz.

Dernek kurma süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili yerel düzenlemelere ve kaynaklara başvurabilirsiniz. Derneklerin toplumda önemli bir rol oynadığını unutmayın ve amacınıza uygun bir dernek kurmak için harekete geçin!

Dernek faaliyetlerini ve yönetim süreçlerini hatasız bir şekilde yürütmek, danışmanlık hizmeti almadan mümkün olmayabilir. Bu nedenle Hür Efe Danışmanlık Hizmetleri olarak, dernek yönetim süreçlerinde sadece dernek kurmak isteyen sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Dernek muhasebesi, dernekler hukuku ve dernek idari işler yönetimi konularında profesyonel kadromuzla tüm süreci başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek kurmak için sizde profesyonel destek almak istiyorsanız hemen iletişime geçebilirsiniz.