Spor Kulübü Kurmak ve Kuruluş Evrakları

Spor Kulübü kurmak için öncelikle kulüp merkezi için gösterilecek adres ve kurucu 7 kişi belirlenmelidir. Kurucu üyeler için herhangi bir sınırlama yoktur. 18 yaşını doldurmuş her T.C. Vatandaşı (Oturma İzni olan yabancılar da olabilir) kurucu üye olabilir.

Kurucu Üyelerin gerekli bilgileri: Ad-Soyad, T.C. No, telefon, adres, öğrenim durumu (şifahen belirtilmeleri yeterlidir, herhangi bir evrağa ihtiyaç yoktur).

Kurucu Üyelerin gerekli evrakları: Adli Sicil Kaydı, Ceza Bilgi Formu (e-devletten “İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü” ne verilmek üzere ibaresiyle indirilecek.

Kulüp merkezi için kira kontratı düzenlenecek.

  Kulübün renkleri belirlenecek, kulüp logosu oluşturulacak. (Kulübün ismi ile logodaki isim birebir aynı olmak durumundadır)

 Spor kulübü kuruluş bildirimi Ek-1 (Kuruluş Bildirimi) doldurulacak. Kulüp tüzüğü hazırlanacak. Kulüp tüzüğü hazırlanırken kulübün ismi, kulübün kısa ismi, varsa İngilizce ismi, renkleri, branşı belirtilecek Ek-1 ve Tüzük tüm üyeler tarafından, tüm sayfaları olmak üzere imzalanacak. En sona kulüp logosu tam sayfa olarak eklenecek.

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi ve Spor Kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname (1 kişi yeterli) hazırlanacak.

Yeni Spor yasasına göre spor kulübü kurmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dernek kurmak için gerekli evraklar 2023 yılında nasıl olmalıdır konusunu ele alıyoruz.

Dernek Kurmak İçin Yapılması Gerekenler:

Dernek kurmak için gerekli evraklar, şartlar, hazırlanması gereken belgeler ve bastırılması zorunlu evrakları aşağıda bulabilirsiniz.

TÜZÜK

Tüzüğünüz çok önemlidir. Tüzüğünüzü yazarken, amaçlarınızı, faaliyet ve etkinliklerinizi ayrıca bunların mali alt yapısını rahatlıkla yürütebileceğiniz, geniş kapsamlı bir tüzüğe ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin; temsil giderleriniz, demeç yetkisi ileride ortaya çıkacak önemli konulardır. Bunun gibi konuları tüzüğünüzün maddelerine eklemeyi unutmayın.

KURULUŞ AŞAMALARI

Dernek Kurmak İçin Yapılması Gerekenler;

Dernek kuruluş dosyanız hazırlanır.

Tüzük dernek kuruluş bildirimi tebligat listesi dernek merkezi olarak kullanılacak yere ait “Kira Kontratı”

Dernek merkezi; tapuda işyeri olarak geçiyorsa tapu fotokopisi, mesken olarak geçiyorsa kat malikleriyle düzenlenecek “muafakatname” eklenmelidir.

  1. A) DEFTERLER

Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, İşletme Defteri

  1. B) MAKBUZLAR

Alındı Belgesi (bağış ve üye aidatlarında kullanılır.), Gider Makbuzu (sosyal amaçlı ödemelerde ’burs, eğitim, yardım vb.’ kullanılır.), Ayni Bağış Alındı Belgesi (derneğe gelen mal bağışı alımlarında kullanılır.), Ayni Yardım Teslim Belgesi (dernekten yapılan mal yardımlarında kullanılır.), Gider Pusulası (stopaja tabi harcamalarda kullanılır. Örneğin; 2’nci el eşya alımı, fatura alınamayan hallerde mal ve hizmet alımı için kullanılır. Maliye Anlaşmalı basımdır.)

  1. C) KAŞE ve MÜHÜR

Dernek adı, adresi, kütük no’su yazılı olmalıdır. Kaşe ve yuvarlak mühür şeklinde hazırlanır.

VERGİ NUMARASI Kurumunuzun bağlı bulunduğu ilgili vergi dairesinden kuruluşunuzun türüne göre potansiyel, muhtasar, kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet açılarak vergi numarası alınır.

GENEL KURUL Kurumunuzun çağrısından, sonuçlandırılmasına, raporlarınızın hazırlanmasına tüm genel kurul işlemleri yapılır.

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Bildirimi

Madde 5

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış (mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

  1. a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü, b) (Mülga:RG-30/12/2009-27448) c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde,(Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi (EK- 1) verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.

İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.

Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi

Madde 6

 Kuruluş bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir. İlçelerde kurulan derneklerin tüzükleri de ilgili valiliklerce incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen Kanuna aykırılık veya noksanlığın giderilmesi kuruculardan yazılı olarak istenir. Kuruluş bildirimi ve ekleri ile dernek tüzüğünde, Kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde ya da Kanuna aykırılık veya noksanlığın yapılan tebligat üzerine otuz gün içinde giderilmiş olması halinde, mülki idare amirliği tarafından keyfiyet bir yazı ile dernek geçici yönetim kurulu başkanlığına derhal bildirilir. Kanuna aykırılık veya noksanlık otuz gün içinde giderilmediği takdirde mülki idare amiri, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi hakkında davanın açılması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir.

Dernek nasıl kurulur yazımızı okuyabilirsiniz.

Bizi twitter den takip edin.

Dernek kurmak için gerekli evraklar, şartlar, hazırlanması gereken belgeler ve bastırılması zorunlu evrakları
Dernek Kurma Şartları Nelerdir?

Dernek kurma şartları nelerdir?” Konusunu ele alalım. 18 yaşını doldurmuş her T.C. Vatandaşı dernek kurma, kurulmuş olan bir derneğe üye olma hakkına sahiptir. T.C. Vatandaşı olmayanlar ise Oturma İzin Belgeleri varsa aynı haklardan yararlanabilirler. 16-18 yaş aralığındaki vatandaşlar ise “Çocuk Derneği” kurabilirler.

"Dernek kurma şartları nelerdir?" Konusunu ele alalım. 18 yaşını doldurmuş her T.C. Vatandaşı dernek kurma, kurulmuş olan bir derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek kurma

Dernek kurarken önemli olan konular:

Dernek üyeliğinde için sabıka kaydı, icra dosyası, akraba olmak gibi detayların hiçbir önemi yoktur. Kurucu üyelerin en 7 kişi olmaları gerekmektedir. Dernek merkezi olarak sadece dernek faaliyetleri için tahsis edilmiş bir adres göstermek gerekmektedir.

Bu şartlar sağlandığında siviltoplum.gov.tr adresinde indirebileceğiniz evrakları düzenleyip, ilgili mülki amirliğe başvurmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir harç, vergi gibi bir ödeme alınmamaktadır.

Sonuç olarak Dernek kurma şartları nelerdir? sorusunun cevabında dernek kuruluşu zor olmasa da bilgi gerektirmektedir. Dernek kuruluş işlemlerinde profesyonel kişilerle çalışarak cezalardan kaçınabilir ayrıca teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Dernek nasıl kurulur? yazımızı okumak için tıklayabilirsiniz.

Dernek Kurmanın Faydaları Nelerdir?

Dernek Kurmanın Faydaları; Gün geçtikçe tüm dünyada işlev gücü ve önemi ön plana çıkan Sivil Toplum Kuruluşları, ülkemizde de oldukça etkili konumdadır. Özellikle, vakıfları baz aldığımızda yüzlerce yılın derinliğini temsil eden sivil toplum oluşumları kültürümüzde çok önemli yer tutmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları olarak genellediğimiz; pratik hayatımız ve kültür dünyamızda Vakıf, Dernek, Kulüp, Oda vs. olarak detaylandırdığımız bu oluşumların kuşkusuz en aktif olanları derneklerdir. Dernek kurmanın faydaları teknik olarak birçok tanıma dahil edilebilir, sanırım en basit ama en etkili anlatım: “ortak hareket edebilme kabiliyeti” olacaktır.

Evet, dernek gerek taşıdığı tüzel kişiliğin gücü, gerekse de aynı amacı paylaşan kişilerin bir araya gelmesinin verdiği zenginlikle çok önemli bir ifade ve icra alanı oluşturmaktadır. Amaçlanan faaliyetlerin çok daha etkili, neticeye yönelik ve kalıcı olarak gerçekleştirilmesini sağlarken, bu doğrultudaki çalışmaların çok daha zengin sonuçlar vermesine yardımcı olmaktadır.

Kısaca değindiğimiz üzere dernekler, faaliyet ve ifade zenginliği yaratmakla birlikte; kendinizin belirleyeceği üyelik kıstasları ile sizi ifade eden,  aidiyet yaratan bir platform oluşturmanıza araç olmaktadır.

İster mesleğinizi sektörünüzü temsilen “İhtisas Derneği” isterseniz birikim ve araştırmalınızı daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla “Kültür ve sanat Derneği”, coşkunuzu temsilen “Spor Kulübü” ya da kaç kişiyiz görelim diyerek “Hemşehri Yardımlaşma Derneği” kurabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek ve amacınıza ulaşmak için en etkili yol dernekleşmedir. Sivil etkinin en kuvvetli en nitelikli aracı olan dernekler arasında sizleri de görmek dileğiyle.

Dernek Kurmak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Tüzüğü Nedir? Bulunması Gereken Hükümler Nelerdir?

Dernek tüzüğü, bir derneğin amacını, faaliyetlerini, yönetim yapısını, üyelik haklarını, karar alma süreçlerini ve diğer kurallarını belirleyen resmi bir dokümandır. Dernek tüzüğü, derneğin nasıl çalışacağını ve nasıl yönetileceğini düzenleyen bir kılavuz olarak kullanılır.

·  Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)

·  Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

·  Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

·  Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

·  Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

·  Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

·  Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

·  Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

·  Derneğin gelir kaynakları.

·  Derneğin iç denetim şekilleri.

·  Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

·  Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

·  Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

·  Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.

Dernek nasıl kurulur? yazımızı okumak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Ara